تو قطعاً صدای قشنگی داری 
کلمات در پیش تو صافند
بوی گل از دهان تو می‌ریزد

صدای تو از پشت تلفن 
فضا را به نفع خودش تغییر می‌دهد 

موضوعیت صدای تو مرا به تهران کشانده است
       به خیابان انقلاب

من به یک سوم تو قانعم 

صدای تو نمی گذارد آرام بمانم

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : علی آموخته‌‌نژاد
سایر اشعار این شاعر