تو قطعاً صدای قشنگی داری 

تو قطعاً صدای قشنگی داری 
کلمات در پیش تو صافند
بوی گل از دهان تو می‌ریزد

صدای تو از پشت تلفن 
فضا را به نفع خودش تغییر می‌دهد 

موضوعیت صدای تو مرا به تهران کشانده است
       به خیابان انقلاب

من به یک سوم تو قانعم 

صدای تو نمی گذارد آرام بمانم

متولد 1353، روستای انگوران. مجموعه‌های منتشرشده: «یک پنجشنبه یک پیاده‌رو»