بی تاب و تا

افسوس که سایه ها   

ما را از پا ، تا کرده اند                                     

اما

بریده ام  من                                                                                

به خورشید بگویید برعکس بتابد :

از عمق دره ای در زمین ، به سمت آسمان !

این بار از قسمت دیگری ، تا می خورم                                                           

تا با یک سر و چهار پا

زمین و آسمان را

در دو محورِ عمود بر هم ، دویده باشم

شاید با سرعت بیشتری

به پایان رسیدم

 

متولد 1373  ساکن تهران