گوراب

    هو هو 
           کو کو 
    هو هو 
           کو کو 
رجز شبلی شب‌گردست یا شیون باد چوگان
که باز   فاخته را به خواندن ترغیب کرده‌ است؛
    عوعو
           کو کو 
    عو عو
           کو کو 
ضجه‌ی سگی ساچمه‌خورده‌ست یا شیون باد چوگان
که باز   فاخته را به خواندن ترغیب کرده است؛
    رو رو
           کو کو 
    رو رو
           کو کو 
ناله‌ی مادری جوانمرده‌ست یا شیون باد چوگان
که باز   فاخته را به خواندن ترغیب کرده است؛
    (ز و و و و و و و و و و و و . . .)
           کـو کو  کـو کو  کـو کو  ـ ـ ـ
آوازی پخش‌شده از ضبط‌ صوت 
فاخته‌ی عاشق را به کمینگاه نزدیک می‌کند

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : جمال‌الدین بزن
سایر اشعار این شاعر

مُـخَـنَّـثْ

خواندن ادامه >