شبیه سلطانی که ایستاده بر عالی‌قاپو

شبیه سلطانی که ایستاده بر عالی‌قاپو
با هزاران سردار و ُ بسیار سربازان
تمام نقشه‌ها را کشیده
آماده 
برای فتح
برای گشودن مرزها وُ
تاختن 
به نیمه‌ی دیگر جهان...
.
.
.
هی می‌کند به اسب
درشکه‌چی دور می‌زند دور نقشه‌های جهان
و من که سلطان نقشه‌های تو ام
با آن خطوط مرزی باریک وُ  کشیده وُ 
زیبا
آماده‌ام
برای فتح 
برای گشودن آغوش وُ
تاختن به تن 
به تمام جهانی که تویی.

متولد 1360، شیراز (ساکن تهران). 
مجموعه‌ی منتشر شده: «صحن علنی»