حساس تر

اما

حافظه ام

به تفاهم رسیده است

با احساساتم

که دیگر

نه کشیدگیِ ساق هایت

و نه عمقِ کریستین دیورِ پنجاه میلت

حجمِ تجربه از خاطره را ترسیم کنند

و این تلخ نیست

متولد ۱۳۶۵، تهران