کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۴۳، سیرجان.

مجموعه های منتشرشده: «اجرایی جهنمی از مثله مثلهها»، « اتاقی که لزوماً مرکز جهان نیست» و ...

نامه

تقصیر  دکمه‌ها  نیست
برای کسی که نامه‌رسان خیال‌های خود بوده
نامه نوشتن آئینی مبارک است
سالی‌ست برایت نامه ننوشتم 
تن و جانی که به تمام حل می‌شود
کبوترانی که از دل ساعت بزرگ باغ شهرداری به پرواز در‌می‌آیند
(نامه نوشتن خوب و مبارک است)
زبان و دل از نو شدن مدام به یادگار می‌برد
چونان امروز  که خوش است و نو
نامه‌هایت را که مرتب می کردم 
دیدم  چه نامه‌ها نوشته‌اند
رسیده و رفته
و من بی‌خبر بودم
ممنون.

محمدحسن مرتجا