کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1347، خرمشهر.
مجموعه‌ی منتشر‌شده:
«ای کاش آفتاب از چهارسو بتابد»