کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۵، تبریز. مجموعه‌های منتشر شده: 

«تشنج کلمات»، «تراژدی اورمان»و...