کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

سمت: عضو شورای دبیران تحریریه‌ی وزن دنیا

 

متولد ۱۳۷۰

دانش‌‌آموخته‌ی مهندسی اقتصاد کشاورزی


سوابق:

سردبیری هفته‌نامه‌ی «کتاب‌هفته‌خبر» و مجله‌ی آن‌لاین تخصصی داستان و ناداستان «خوانش» (هر دو همراه با مینا حسنی) 

عضو تحریریه‌ی دوهفته‌نامه‌ی روبه‌رو (دبیر سرویس سینما و ادبیات)، عضو تحریریه روزنامه‌ی اعتماد (مسئول صفحات کتاب و ادبیات) و...