قبل به شانه می‌گیرند
هفت سوره از پدر می‌ماند
و هفت استكان از مادر
كه دم كند مرده‌ی این اتاق
و قبرت بوی سیگار بگیرد
اسمم به موهات كشیده شود
روی سنگی سردتر از زندگیم
و ادامه‌ی این راه به عرض نبودمان...

 

کلمات کلیدی : |

 شاعر : سامان شهرکی
سایر اشعار این شاعر