کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1336، سروستان.

شب، خواب‌تر از همیشه، شب افسرده

شب، خواب‌تر از همیشه، شب افسرده
شب، چشم وچراغِ آسمان را بُرده
شب، قویِ سپیدِ برکه درغیبتِ ماه
چون طفلِ بدونِ شیرِ مادر مُرده

مسعود کریمی