کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1353، ایلام.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «از زبان زخم‌ها»،
«نام دیگر نیامدن» و...

هیچ‌کس

هیچ‌کس 
برای یک پروانه
ترمز نمی‌کند
راننده‌های شاعر
منقرض شده‌اند

محمدرضا رستم پور