از قایقِ غرق شده بیرونم کشیدند

از قایقِ غرق شده بیرونم کشیدند
یک مشت ماهیِ مرده بودم
با دهان بسته
کاملاً بسته
ترسم از آن بود چیزی بگویم
و مرگ از دهانم بیرون بیاید.
 

متولد 1363، بجنورد.