وزش باد
بر سنگیدن سنگ
کماکان اما کوهیدن کوه

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : محمدرضا  کلهر