وزش باد

وزش باد
بر سنگیدن سنگ
کماکان اما کوهیدن کوه

متولد 1349، سنندج. مجموعه‌های منتشر‌شده: «و باد، ذهن منتشر شاعر» و ...