کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1347، اهواز. مجموعه‌های منتشر‌شده: «جمهور»، «مثل اروند از در مخفی»،
«در وضعیت کوانتوم» و...