دختران بیرق

زنی 
بیرون زده از زخم‌های گم شده‌ام 
زنی با چاقوی بکارت شب‌ها
نامم از چاه 
نامم از ابر و خزه
نامم از شرابی بی‌رقم خورده زد بیرون.

متولد 1361، کرمان.