با سنگ گفتم

با سنگ گفتم
از عشق سخن بگوییم
و تا سپیده‌دم
هیچ نگفتیم
 

متولد 1340، رفسنجان. مجموعه‌های منتشر شده: «سقوط پر در باران»، «مگر سکوت خداوند»و...