تاب خوردن

شما حقیقت را برده‌اید به ماضی
چرا که بدن روی طناب تاب‌خورده است
چرا که قاتل در ابعاد زمان جاری‌ست
و پول روی پول می‌گذارد
شما آزادی را برده‌اید به ماضی
چرا که دادرسی شیشه‌ای ندارید
و دفاع شیشه‌ای ندارید
و منظره ندارید
و شیشه ندارید
و حقیقت برایتان ارزشی ندارد
شما ابعاد را کشته‌اید
چرا که هیچ قاعده‌ای با هیچ حکمی ارتباطی ندارد
و هیچ‌چیز با هیچ‌چیز ارتباطی ندارد
و بدن روی طناب تاب خورده است.

 

کلمات کلیدی : وزن دنیا |

 شاعر : علیرضا بهنام
سایر اشعار این شاعر

تازه آمده

خواندن ادامه >

خالی‌های آویخته از دیوار

خواندن ادامه >