کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۴۸، تویسرکان، ساکن کرج.
 مجموعه‌های منتشرشده: 
«گنجشک‌ها قابل‌ تأمل‌اند»، « عشق ماناست» و...