کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1363، مشهد.
مجموعه‌های منتشرشده:«خوردن والیوم٬ زیرآفتاب»،
«این کتاب اسم ندارد»