کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1332، بزنجان کرمان، ساکن تهران.
مجموعه‌ی منتشر‌شده: «طلعت منم!»، «اعلام می‌کنم!»

به صورت رشد‌نیافته

به صورت رشد‌نیافته
حفظ شده‌ام
چشم ببندم
پروانه‌های بالغ
 از پیله‌ی اطلسی خود
خارچ خواهندشد
 

فرخنده حاجی زاده