چشمه

و شاید نخست
تنها رویا بود
که از زیر سنگی جوشید
و اکنون ما
در این رویا
خواب می‌بینیم و بیدار می‌شویم.
 

متولد ۱۳۴۱، تهران. مجموعه‌های منتشرشده: 
«بی‌چتر بی‌چراغ»، «روزی به خواب می‌رویم» و...