محال است اشیاء حرف نمی‌زنند

محال است اشیاء حرف نمی‌زنند
اما 
تو فرّاری مثل الکل
ملحفه‌های رو تخت می‌گویند
من دائم‌الخمرم
قوطی جیبی‌ام می‌گوید
در باز و بسته می‌شود
و این یعنی
آمد و رفتی در کار است

متولد 1365،بجنورد.