کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1356، ارومیه.
 مجموعه‌های منتشر‌شده: 
«قرمز همیشه انار نیست»، «نارنجی رقیق» و...