کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۳۸، کرمانشاه، ساکن کرج.
مجموعه‌های منتشر‌شده:«‌ریلی برای عبور»،
«گاهی از سکوت بیدار می‌شویم» و...