کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1341، بهبهان.
مجموعه‌های منتشر‌شده:«‌امسال هم نیامده رفتی»،
«‌فنجان شکسته در پاییز فروپاشی» و...