کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1363، بندرعباس. 
مجموعه‌های منتشر‌شده:
«بی‌شکر، بی‌‌قند»و...