کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۷، بندرعباس.

مجموعه های منتشرشده: «سوز نعشی»،

«اوها بلد بودند»