کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۳۴، بوشهر.
مجموعه‌های منتشر‌شده: 
«آوازهای بادی»،«شادی رقصانی»