کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۴، تبریز.  مجموعه‌ی‌منتشر شده: 
«زنگ تیغ»