کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۳۸، کرمان.

مجموعه های منتشرشده:

«برگ ها در وای»، «رامش» و...