کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۲، شاهرود.

مجموعه های منتشرشده:

« چترخطخطی» ، « تظاهرات گورها» و...