کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1348، اهواز.  مجموعه‌های منتشر شده: «آهوان پیر»، «با پریان گریخته 
از شیشه‌های عطر» و...